8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое синонимы на украинском

Синоніми

Синоніми — це слова, що звучать по-різному, але мають спільне основне лексичне значення.

У семантичному полі синоніми своїм значенням наклада­ються один на одного або перебувають поруч: горизонт, обрій, видноколо, небосхил, небозвід, крайнебо, круговид, кругозір; зро­зуміти, збагнути, втямити, дібрати, уторопати, розшолопати. Синоніми, як правило, називають той самий денотат, але різ­ними словами.

Синоніми в мові можливі тому, що лексичні значення ок­ремих слів нерідко перекривають одне одного: адже немає чіт­кої межі між поняттями, скажімо, багато і чимало; близькі за значенням у повсякденному вживанні слова імла, мряка, ту­ман; те саме атмосферне явище називають слова дощ і злива.

Водночас синоніми обов’язково чимось різняться між со­бою — відтінками значень, емоційним забарвленням, експре­сивністю, стилістичною віднесеністю, різною активністю в мові, здатністю сполучатися з іншими словами. Наприклад, здавалось би, слова батьківщина і вітчизна тотожні за значен­ням, проте перше слово на відміну від другого має ще й по­бічне значення «місце походження»: можна сказати Південна Америка — батьківщина картоплі, але не вітчизна. Слова леле­ка, чорногуз, бузько, бусел називають того самого птаха і є, влас­не кажучи, абсолютними синонімами. Але у вислові Кохай мене, я твій завжди. Моя зажурена лелеко, прилинь сюди! (М. Упеник) взаємозаміна їх неможлива.

Статья в тему:  Какой синоним к слову охранник

Відтінками значень і сферою вживання різняться між со­бою синоніми говорити, казати, мовити, вести річ, держати річ, висловлюватися, ректи, глаголати, цвенькати, подейкува­ти, балакати, гомоніти, просторікувати, молоти, верзти, базі­кати, патякати, шварґотіти, лепетати. Різну сполучуваність мають синоніми замурзаний, заяложений, каламутний, неприб­раний, нечистий, яких об’єднує спільне загальне значення «брудний». Кажемо: замурзане обличчя, заяложений одяг, кала­мутна вода, неприбрана кімната, нечиста гра — але поміняти місцями ці означення не можна, цього не дозволяє їхня конк­ретна семантика.

Є невелика кількість так званих абсолютних синонімів. Вони цілком ідентичні за значенням і належать здебільшого до стилістично нейтральної лексики: процент — відсоток, ек­земпляр — примірник, тираж — наклад, фотографія — світли­на, аеродром — летовище, борошно — мука, площа — майдан, півники — іриси, нагідки — календула, воротар — голкіпер, мо­вознавство — лінгвістика. Проте такі синоніми часто різняться не тільки походженням, а й частотою і сферою вживання. ,; Якщо в мові з’являється два слова з цілком однаковим значенням, то або одне з них поступово виходить із вжитку (з-поміж двох синонімів літак і аероплан останнє тепер уже не вживається), або вони починають набувати різних відтінків значення <водій і шофер, наслідок <результат).

Синоніми об’єднуються в синонімічний ряд, у якому ви­діляється стрижневе слово — домінанта. Воно є носієм основ­ного значення, спільного для всього синонімічного ряду, сти­лістично нейтральне, найуживаніше й у словниках синонімів ставиться першим: кричати, горлати, лементувати, галасува­ти, репетувати, верещати, волати.

Багатозначне слово залежно від його конкретних значень Може бути домінантою різних синонімічних рядів: добрий (про людину), чуйний, співчутливий, доброзичливий, щирий, людяний, уважний, приязний, прихильний; добрий (про спеціаліста), квалі­фікований, досвідчений, умілий, знаючий, компетентний; добрий (про врожай), багатий, високий, щедрий, рясний, великий. Відпо­відно й те саме слово в різному контексті може замінюватися різними синонімами. Наприклад, до слова примітивний, коли йдеться про організми, синонімом виступає слово одноклітин

Статья в тему:  Какой антоним у слова известный

ний; про культуру — первісний, нерозвинений; про смак — грубий, невибагливий, невитончений; про світогляд — обмежений; про жарт — дешевий; про твір — недосконалий, недовершений.

Домінантами різних рядів можуть виступати й синоні­ми, залежно від того яке значення є визначальним у тому чи іншому ряду. Наприклад, із трьох синонімів сміливий, хо­робрий, відважний, якщо основним є значення «такий, шо не знає страху», то домінантою стає сміливий і далі відваж­ний, хоробрий, мужній; якщо «такий, шо відзначається рішучістю» — то хоробрий і далі відважний, сміливий, безстраш­ний, мужній, доблесний; якщо «такий, що не боїться небезпеки» — то відважний і далі сміливий, безстрашний, хороб­рий, відчайдушний.

Синонімічні ряди незамкнені, вони можуть постійно по­повнюватися новими словами, втрачати застарілі слова, пере­куповуватися. Наприклад, синонімічний ряд велетенський, грандіозний, гігантський, колосальний утворився нещодавно за рахунок запозичених слів. Колишня синонімічна пара гіркий і бридкий, що називала однаковий неприємний смак, розпалася: слово гіркий залишилося без синонімів, а слово бридкий стало домінантою синонімічного ряду бридкий, огидний, гидкий, по­творний, осоружний, негарний.

До складу синонімічних рядів можуть входити й фразео­логізми: рано, на світанні, ні світ ні зоря, ще й на зорю не займалося, ще й на світ не благословлялося, ще треті півні не співали, ще й чорти навкулачки не билися’, здивуватися, зчуду­ватися, зробити великі очі, очі витріщити, скам ‘яніти від дива. Синонімічними бувають і нефразеологічні словоспо­лучення: сумніватися — брати під сумнів, пообіцяти — дати обіцянку, помилитися — зробити помилку, допомогти — на­дати допомогу, скривдити — вчинити кривду, записувати — вести записи.

Статья в тему:  Какой синоним к слову вредный

Крім загальномовних, є також контекстуальні синоніми. Наприклад, слово тиша може поєднуватися не лише з пос­тійними синонімами безгомінна, беззвучна, безгучна, безшелес­на, німа, а й зі словами мертва, глибока, повна, цілковита, аб­солютна, які не є синонімами до названих вище слів. При слові настрій синонімічними означеннями можуть виступати як постійні синоніми (веселий, радісний), так і контекстуальні (весняний, світлий).

Близькими до контекстуальних синонімів є перифрази. Перифраза — описовий мовний зворот, ужитий для називан­ня предмета через якусь характерну його рису. Наприклад, щоб у тексті не повторювати раз у раз слово Київ вживають пери­фразу столиця України, місто Кия; лев — цар звірів; вугілля — чорне золото, тверде паливо; газ — блакитне паливо; засоби масової інформації — четверта влада; рибалка — лицар гачка і наживи. Перифраза часто несе в собі оцінку явища; вона може мати позитивне, схвальне або негативне, іронічне значення. Внаслідок цього підвищується емоційність повідомлення, ви­являється ставлення автора до повідомлюваної інформації.

Синоніми, оскільки вони взаємозамінні, належать до тієї самої частини мови або, якщо це фразеологізми, співвідносні тією самою частиною мови.

семантичні (поняттєві) — відрізняються лише відтінками значення; ця різниця може полягати в штенсивності вияву якоїсь ознаки (товариш, приятель, друг, побратим; здібний, обдарований, талановитий), у несуттєвих відмінностях між предметами, явищами (хата, дім, будинок), у здатності спо­лучатися з іншими словами (череда — про корів, табун — про коней, отара — про овець, зграя — про вовків; заплю­щувати — про очі, зачиняти — про двері, закривати — про інше). Семантичні синоніми в мові з’являються в процесі глибшого пізнання дійсності, появи нових предметів, явищ. Унаслідок цього стали вживатися порівняно недав­но такі синонімічні ряди, як дорога, шлях, путь, битий шлях, путівець, тракт, шосе, автострада, магістраль, траса, бруківка, колія (шляхи сполучення); дотація, асиг­нування, субсидія (економіка); трансплантація, пересадка (медицина) тощо;

Статья в тему:  Какой синоним к слову ребята

конотативні (емоційно-оцінні) — відрізняються ставлен­ням мовця до названого ним явища (з наростанням пози­тивних емоцій: дитина, дитя, маля, крихітка; з наростан­ням негативних емоцій: обличчя, лице, фізіономія, пика, морда, рило; нейтральне райдуга і поетичне веселка);

стилістичні (функціональні) — відрізняються сферою вживання, але називають той самий предмет, явище (елек­тропоїзд, читальний зал — в офіційній мові, електричка, читалка — у просторіччі; рекомендувати — у науковій літе­ратурі, радити — у звичайній розмові; здібний, обдарова­ний, талановитий — загальновживані, кмітливий, кебет­ний, метикуватий, тямущий — розмовні);

семантико-стилістичні — відрізняються водночас і від­тінком значення, і емоційним забарвленням, і сферою вжи^-вання (іти, крокувати, шкандибати, чимчикувати, плента­тися, чалапати, дріботіти). Синоніми виникають:

а) за рахунок творення нових слів: перемогти, подолати, здолати, побороти, подужати; відрада, розрада, утіха, задоволення, приємність, насолода; нишком, нишком-. тишком, крадькома, потай, потайки, потайці, потаєм­но, приховано;

б) внаслідок запозичень: невдача — фіаско; рідкісний —унікальний, раритетний; підробка — фальшивка, імітація; підмурівок, підвалина — фундамент; перевертень — ренегат, манкурт, яничар;

в) за рахунок розмовно-просторічних слів та діалектизмів: садиба — обійстя, селитьба, ґражда; капці — патинки,
човганці, виступці; віз — хура, фіра, підвода, теліга, каруца, мйжа;

г) внаслідок розвитку багатозначності слів: зручний, відповідний, слушний, сприятливий (про час); попелястий, ми­
шастий, олов’яний, сріблястий, сталевий (про колір);байдужий, холодний, офіційний, сухий (про стосунки між
людьми).

Синонімами звичайно бувають різнокореневі слова, хоча є синоніми, які мають спільний корінь, але різняться між со­бою значеннєвими або стилістичними відтінками: славний, сла­ветний, уславлений; братній, братський, братерський, побратимський; заклик, поклик, клич; темрява, темінь, темнота, тьма, пітьма; змбвчати, промдвчати, перемовчати, помдвчати; єднатися, з’єднуватися, поєднуватися, об’єднуватися.

Статья в тему:  Какие синонимы к слову сладкий

Збагаченню мови лексичними синонімами сприяють такі мовні явища, як табу та евфемізми.

Табу — слово, вживання якого заборонено з різних причин: через забобони, вірування, з цензурних і етичних мірку­вань. У такому разі той самий предмет починають називати іншим словом, з іншим конотативним відтінком: чорт — дідько, лихий, куций, люципер, нечиста сила; брехня — неправда, вигадка, плітка, дезінформація, інсинуація; смерть — кончина, летальний кінець.

Евфемізми — слова або вислови, що вживаються замість слів із грубим чи неприємним змістом: брехати — говорити неправду, вигадувати, фантазувати; смердіти — погано пахнути, відгонити; старий — похилого віку, літній; дурний — недалекий, наївний.

За вживанням синоніми бувають:

загальновживані: зрозуміти, збагнути; захисник, оборонець;

пов’язані з певним видом спілкування: уторопати, розшо­лопати, втямити, розчовпати (знижено); поборник, споборник (урочисто).

Синоніми в мові вживаються:

а) для точнішого вираження думки; наприклад, різні значення можна передати синонімами постанова, розпоря­
дження, ухвала, рішення, резолюція, вирок, декрет;

б) для уникнення набридливого повторення тих самих або однокореневих слів; наприклад, у тексті можна попе­
ремінно вживати (звичайно, з урахуванням їхніх значеннєвих відтінків) слова треба, потрібно, необхідно,
слід, варто; випадок, подія, епізод, пригода, інцидент, приключка тошо.

Уміле вживання синонімів — свідчення про майстерне володіння мовою, про вимогливість до власного висловлю­вання.

Наприклад, у Т. Шевченка в первісному варіанті було таке речення: Ми просто йшли: у нас нема і йоти кривди за собою. У процесі роботи над твором поет, використовуючи синоніми, виправив наведене речення на точніше, влучніше: Ми просто йшли: у нас нема й зерна неправди за собою. У вірші Лесі Ук­раїнки «Велет» читаємо: Той велет сильним був колись не тілом лиш, а й духом. Всі людські пута й кайдани зривав єдиним ру­хом, його збороти не могла ніяка міць ворожа. У первісному варіанті цього вірша замість слова збороти спочатку стояло подужать, потім — зломити. У рукописі повісті М. Коцю­бинського «Fata morgana» було написано: Стережете панське добро? Ха-ха! Стережіть, стережіть, щоб не пропало. Потім виправлено на: Стережете панське добро?Ха-ха!Пильнуйте, пильнуйте, щоб не пропало.

Статья в тему:  То что доктор прописал синоним

Як вдало майстри слова використовують синонімічне ба­гатство мови, свідчить хоч би невеликий уривок з оповідання Марка Вовчка «Козачка»: Занедужала перше мати: таки вже старенька була; похиріла неділь зо дві, та й переставилась. За ненькою й батько помер з нудьги та з жалю за вірним подруж­жям, що з нею молодий вік ізвікував. Щоб не повторювати ті самі слова й привернути увагу до певних явищ, тут вжито синоніми мати і ненька; занедужати і похиріти (синоніми ДО захворіти, прохворіти); померти і переставитися; подружжя (синонім до дружина); вік ізвікувати (синонім до прожити).

Синоніміка широко використовується в народних піснях: Найстарший брат рече-промовляє. Став середульший брат— плакати і ридати. Бідні невольники прохали та благали. Поле килиїмське хвалить-вихваляє. То не вовки-сіроманці квилять та проквиляють.

Якщо, підкреслюючи якусь думку, вживають поспіль кілька синонімів, то їх розташовують у порядку збільшення або зменшення якостей чи ознак, названих ними. Наприк­лад, у реченні / в’яне, сохне, гине, гине твоя єдиная дитина (Т. Шевченко) дії, які передають загибель, називаються в їхньому наростанні. Ще приклади: На обличчі його лежав ви­раз безнадії йрозпачу (В. Собко). Голос Івана Івановича стає теплим, інтимним (М. Івченко). В далечині туманній, тем­ній, димній злилися низина і вишина (Є. Маланюк). Я винен, браття. Всі ми винні. Наш гріх судитимуть віки за беріїв, за Соловки, за чорні, зганьблені, злочинні, переґвалтовані роки (1. Світличний).

Статья в тему:  Что такое хайп синоним

Якщо щось незрозуміло, постав запитання. Але спочатку зареєструйся

Синоніми в українській мові

Синоніми – важливі мовні елементи. Вправне оперування синонімами свідчить про високий рівень культури мови та ерудованість мовця. А вправне застосування синонімів у творах і власних висловленнях подарує вам кілька незайвих балів. Тому з’ясовуймо деталі: що таке синоніми, якими вони бувають і коли їх застосовувати!

Синоніми – слова, що відрізняються звуковим складом, але означають назву одного поняття з різними відтінками в значенні або з різним стилістичним забарвленням.

Синонімами можуть бути майже всі частини мови:

 • угода, договір, контракт (іменники);
 • веселий, жартівливий, смішний (прикметники);
 • скаржитися, жалітися нарікати (дієслова);
 • випадково, ненароком, несподівано, помилково, непередбачено, (прислівники);
 • півтораста, сто п’ятдесят (числівники);
 • всякий, кожний, будь-який (займенники);
 • біля, коло, край, при, побіля (прийменники);
 • наче, неначе, ніби, нібито, неначебто, мов, немов, немовби, немовбито (сполучники);
 • майже, приблизно, десь, мало не, трохи не, ледве не (частки).

Синонімами можуть бути слова, які належать до однієї частини мови.

Синоніми, що виражають спільне для всіх слів поняття, об’єднуються в синонімічні ряди. Кожний такий ряд починається зі стрижневого слова, або домінанти – найуживанішого серед інших (зазвичай це слово стилістично нейтральне, основне, найменш емоційно забарвлене і таке, що найповніше і найточніше виражає значення всього ряду): говоритиглаголити, ректи, балакати, базікати.

За різними класифікаціями синоніми поділяють на:

1) абсолютні і неповні (останніх у мові найбільше);
2) однокореневі і різнокореневі;
3) загальномовні та контекстуальні.

Статья в тему:  Как переводится слово омоним на английском

Абсолютні синоніми, або ще їх називають слова-дублети, зазвичай зустрічаються у термінології (вони взаємозамінні і не мають відтінків у значеннях): мовознавство – лінгвістика, апеляція – звертання, вклад – внесок.

Неповні синоніми – це синоніми, які мають відтінки у значеннях: сміливий, мужній, відважний…

Однокореневі синоніми: дерево, деревце, деревина, деревинка.

Різнокореневі синоніми: відокремлювати, відділяти, відривати, відламувати, відколювати…

Контекстуальні синоніми – це слова, що набувають синонімічності тільки в певному контексті: Один я на світі без роду, і долястеблина-билина на чужому полі (Т. Ш.). Виділені слова – контекстуальні синоніми.

У синонімічні відношення вступають і власні назви: Суомі – Фінляндія, Країна тисячі озер – Карелія.

Что такое синонимы на украинском

Всі словники 199 760

Тлумачний он-лайн словник української мови «СЛОВНИК.УКРЛІТ.ORG» об’єднує слова та словосполучення з різних словників.

Словник української мови в 11 томах (СУМ-11)

Грінченко. Словарь української мови

Знаки етнокультури Жайворонка

Жайворонок. Знаки української етнокультури

синонім

 • аа
 • аб
 • ав
 • аг
 • аґ
 • ад
 • ае
 • ає
 • аж
 • аз
 • ай
 • ак
 • ал
 • ам
 • ан
 • ао
 • ап
 • ар
 • ас
 • ат
 • ау
 • аф
 • ах
 • ац
 • ач
 • аш
 • ая
 • ба
 • бг
 • бд
 • бе
 • бє
 • бж
 • бз
 • би
 • бі
 • бл
 • бо
 • бр
 • бу
 • бю
 • бя
 • ва
 • вб
 • вв
 • вг
 • вд
 • ве
 • вж
 • вз
 • ви
 • ві
 • вї
 • вй
 • вк
 • вл
 • вм
 • вн
 • во
 • вп
 • вр
 • вс
 • вт
 • ву
 • вх
 • вц
 • вч
 • вш
 • вщ
 • вю
 • вя
 • га
 • гв
 • гд
 • ге
 • гз
 • ги
 • гі
 • гл
 • гм
 • гн
 • го
 • гп
 • гр
 • гс
 • гу
 • гя
 • ґа
 • ґв
 • ґе
 • ґз
 • ґи
 • ґі
 • ґл
 • ґн
 • ґо
 • ґр
 • ґу
 • да
 • дб
 • дв
 • де
 • дє
 • дж
 • дз
 • ди
 • ді
 • дї
 • дл
 • дм
 • дн
 • до
 • дп
 • др
 • ду
 • дх
 • дь
 • дю
 • дя
 • еб
 • ев
 • ег
 • ед
 • еж
 • ез
 • ей
 • ек
 • ел
 • ем
 • ен
 • ео
 • еп
 • ер
 • ес
 • ет
 • еф
 • ех
 • еч
 • еш
 • єв
 • єг
 • єд
 • єе
 • єж
 • єз
 • єй
 • єл
 • єм
 • єн
 • єп
 • єр
 • єс
 • єт
 • єф
 • єх
 • єщ
 • жа
 • жб
 • жв
 • жг
 • жґ
 • жд
 • же
 • жє
 • жи
 • жі
 • жл
 • жм
 • жн
 • жо
 • жр
 • жу
 • жю
 • за
 • зб
 • зв
 • зг
 • зґ
 • зд
 • зе
 • зє
 • зж
 • зз
 • зи
 • зі
 • зї
 • зй
 • зл
 • зм
 • зн
 • зо
 • зп
 • зр
 • зс
 • зу
 • зц
 • зч
 • зш
 • зщ
 • зю
 • зя
 • ив
 • ид
 • иж
 • ик
 • ил
 • им
 • ин
 • ир
 • ис
 • ит
 • іб
 • ів
 • іг
 • ід
 • іє
 • іж
 • із
 • ік
 • іл
 • ім
 • ін
 • іо
 • іп
 • ір
 • іс
 • іт
 • іу
 • іх
 • іш
 • їд
 • їж
 • їз
 • їй
 • їс
 • їх
 • йм
 • йн
 • йо
 • йт
 • ка
 • кв
 • ке
 • кз
 • ки
 • кі
 • кл
 • км
 • кн
 • ко
 • кп
 • кр
 • кс
 • кт
 • ку
 • кх
 • кш
 • кю
 • кя
 • ла
 • ле
 • лж
 • ли
 • лі
 • лк
 • лл
 • ло
 • лу
 • ль
 • лю
 • ля
 • ма
 • мг
 • ме
 • мж
 • мз
 • ми
 • мі
 • мл
 • мн
 • мо
 • мр
 • мс
 • мт
 • му
 • мч
 • мш
 • мю
 • мя
 • на
 • нг
 • не
 • ни
 • ні
 • но
 • ну
 • нь
 • ню
 • ня
 • оа
 • об
 • ов
 • ог
 • од
 • оє
 • ож
 • оз
 • ої
 • ой
 • ок
 • ол
 • ом
 • он
 • оо
 • оп
 • ор
 • ос
 • от
 • оф
 • ох
 • оц
 • оч
 • ош
 • ощ
 • ою
 • па
 • пе
 • пє
 • пи
 • пі
 • пї
 • пл
 • пн
 • по
 • пп
 • пр
 • пс
 • пт
 • пу
 • пф
 • пх
 • пч
 • пш
 • пю
 • пя
 • ра
 • рв
 • рд
 • ре
 • рє
 • рж
 • ри
 • рі
 • рк
 • рн
 • ро
 • рп
 • рр
 • рс
 • рт
 • ру
 • рь
 • рю
 • ря
 • са
 • св
 • сг
 • се
 • сє
 • си
 • сі
 • ск
 • сл
 • см
 • сн
 • со
 • сп
 • ср
 • сс
 • ст
 • су
 • сф
 • сх
 • сц
 • сч
 • сь
 • сю
 • ся
 • та
 • тв
 • те
 • ти
 • ті
 • тк
 • тл
 • тм
 • тн
 • то
 • тп
 • тр
 • тс
 • ту
 • тх
 • тщ
 • ть
 • тю
 • тя
 • уб
 • ув
 • уґ
 • уг
 • уд
 • уе
 • уж
 • уз
 • уї
 • уй
 • ук
 • ул
 • ум
 • ун
 • уо
 • уп
 • ур
 • ус
 • ут
 • ух
 • уц
 • уч
 • уш
 • ущ
 • ую
 • уя
 • фа
 • фе
 • фз
 • фи
 • фі
 • фл
 • фо
 • фр
 • фт
 • фу
 • фю
 • ха
 • хв
 • хе
 • хи
 • хі
 • хл
 • хм
 • хн
 • хо
 • хр
 • хт
 • ху
 • хх
 • ца
 • цв
 • це
 • цє
 • ци
 • ці
 • цм
 • цн
 • цо
 • цп
 • цс
 • цу
 • ць
 • цю
 • ця
 • ча
 • чв
 • че
 • чє
 • чи
 • чі
 • чї
 • чк
 • чл
 • чм
 • чо
 • чр
 • чт
 • чу
 • чх
 • чш
 • чю
 • чя
 • ша
 • шв
 • ше
 • шє
 • ши
 • ші
 • шк
 • шл
 • шм
 • шн
 • шо
 • шп
 • шр
 • шт
 • шу
 • шх
 • шш
 • ща
 • ще
 • щи
 • щі
 • що
 • щу
 • юа
 • юб
 • юв
 • юг
 • юд
 • юж
 • юз
 • юк
 • юл
 • юн
 • юп
 • юр
 • юс
 • ют
 • юф
 • юх
 • юш
 • яб
 • яв
 • яг
 • яґ
 • яд
 • яє
 • яз
 • яй
 • як
 • ял
 • ям
 • ян
 • яп
 • яр
 • яс
 • ят
 • яф
 • ях
 • яч
 • яш
 • ящ
Статья в тему:  Как переводится слово омоним на английском

СИНО́НІМ, а, ч.

1. Слово, близьке або тотожне значенням до іншого, але відмінне від нього звуковою формою, напр.: красивий, вродливий, гарний. Одне слово у трьох письменників іноді перекладається трьома різними синонімами, відповідними до трьох мовних систем цих письменників: скажімо, реалістично-предметним, романтично-орнаментальним, народним (Кундзич, Діези. 1956, 23); Прекрасне знання рідної мови у Рильського виявляється в багатстві лексики, в широкому застосуванні синонімів, у творенні неологізмів (Укр. літ., 10, 1957, 66); Важливе значення в лексиці мають синоніми..— слова, відмінні, різні своїм звуковим складом, звуковою формою, але однакові або дуже близькі своїм значенням (Курс сучасної укр. літ. мови, І, 1951, 60).

2. книжн. Тотожне поняття. Пролетарська творчість — синонім загальнолюдської, бо доля визволення Людства і його творчого розвитку нерозривно зв’язана з перемогою пролетаріату (Еллан, II, 1958, 71); У народній мислі і мистецтві море здавна було синонімом щасливого, вільного життя, сміливої звитяжності й відважної боротьби (Довж., III, 1960, 85).

✅Що таке синоніми? Наводимо приклади

Напевно, більшість з нас пам’ятають шкільні уроки української мови, на яких вивчалася ця тема – синоніми. Звичайно, не всі на уроці уважно слухають вчительку, тому зі шкільних часів у багатьох залишається туманне поняття про більшість предметів, що вивчаються.

Спробуємо розібратися разом, що таке синоніми і для чого вони потрібні.

 • Що таке синоніми і звідки взялося це слово?
 • Приклади синонімів в українській мові
 • Що таке стилістично нейтральний синонім?
 • Чим синоніми відрізняються від антонімів?
Статья в тему:  Какой синоним к слову вредный

Що таке синоніми і звідки взялося це слово?

Як відомо зі шкільного курсу української мови, синоніми – це слова, близькі за значенням, але різні за звучанням. Саме слово «синонім» походить від грецького «synonymos» – що в перекладі означає «однойменний, однорідний».

У науковій термінології прийнято давати різним поняттям латинські і грецькі найменування, і практично всі лексичні визначення взяті з цих мов. Синонім, антонім, омонім – все це слова грецького походження.

Хоча синоніми означають одне і те ж поняття, вони, як правило, відрізняються один від одного деякими відтінками сенсу, завдяки чому українська мова є одним з найбільш багатих і виразних мов світу. Так, «гарний» і «прекрасний» – синоніми і навіть однокореневі слова, проте перше з них – досить холодна констатація факту, а друге несе відтінок захоплення.

Зв’язок між цими двома словами, а також між іншими синонімами одного і того ж слова, називають синонімічним зв’язком.

Приклади синонімів в українській мові

Українська мова неймовірно багата синонімами. Практично до будь-якого слова можна підібрати як мінімум один синонім – зрозуміло, крім слів, які є науковими термінами і використовуються тільки в професійній сфері. Але навіть такі слова згодом можуть обзавестися синонімами в професійному жаргоні.

Найбільша кількість синонімічних зв’язків є у прикметників, інші частини мови в цьому відношенні значно бідніші.

Статья в тему:  То что доктор прописал синоним

Приклади синонімів:

Веселий – радісний, жвавий, жартівливий, святковий, завзятий, потішний.
Мисливець – звіробій, промисловик, слідопит, єгер.
Берегти – жаліти, зберігати, захищати, захищати.

Можна підібрати ще багато подібних груп слів, об’єднаних однією ознакою: збіг за змістом без подібності за звучанням.

Що таке стилістично нейтральний синонім?

Мовознавці розрізняють в українській мові кілька різновидів синонімів. Розглянемо їх детальніше.

Нейтральні синоніми – група слів, що мають однаковий зміст і не несуть вираженого емоційного навантаження.

Приклад: дивитися – дивитися, швидкий – швидкий.

Стилістичні синоніми – група слів, від вибору яких залежить стиль всієї фрази.

Приклад: лоб – чоло, посміхатися – либитися, снобізм – випендрьож.

Семантичні синоніми – групи слів, призначені для повного вираження відтінків сенсу, який потрібно передати у своїй промові.

Приклад: білий – білосніжний, симпатичний – чарівний.

Семантико-стилістичні синоніми використовуються як для повного вираження емоцій і смислових відтінків, так і для позначення стилю мовлення.

Приклад: рудий – вогненний, біографія – доля, хотіти – прагнути.

Контекстні синоніми – слова, які не є синонімами в строгому розумінні цього слова, проте в контексті конкретної фрази використовуються для вираження однієї і тієї ж думки.

Приклад: «День був серпневий, спекотний, млосно-нудний» (А. П. Чехов).

Чим синоніми відрізняються від антонімів?

Синоніми – це групи слів, схожих за змістом, тоді як антоніми – це пари протилежних за змістом слів.

Статья в тему:  Какой синоним к слову охранник

Розглянемо приклади синонімів і антонімів.

 • Синоніми: гарячий – пекучий, вогненний.
 • Антоніми: гарячий – холодний, вогненний – крижаний.

І синоніми, і антоніми необхідні для того, щоб ми могли найбільш повно і точно висловити кожну свою думку і почуття.

Українська мова надає найширші можливості для втілення в словесну форму найтонших нюансів наших емоцій і найнеймовірніших ідей.

Синоніми

С иноніми (від гр. synonymos – однойменний) — це слова, різні за звучанням, але близькі за значенням (дорога – путь, шлях; мовознавство – мововедення).

С инонимы (от гр. synonymos – одноименный) — это слова, различные по звучанию, но близкие по значению.

А бсолютні синоніми однакові за значенням і емоційно-експресивним забарвленням (алфавіт – азбука – абетка; відтінок – нюанс; майдан – площа). Вони використовуються у мовленні для уникання повторів.

А бсолютные синонимы одинаковы по значению и эмоционально-экспрессивной окраске. Они используются в речи для ухода от повторов.

І деографічні (значенневі) синоніми передають різні відтінки того ж поняття: незламний – рішучий (твердий); хотіти – бажати.

И деографические (семантические) синонимы – это слова, одинаковые по значению, но отличающиеся оттенками значений.

С инонімічний ряд — це група слів (синонімів), що об’єднані спільним основним значенням. Синонімічні ряди об’єднують слова з гранично близькою семантикою, що належать до однієї частини мови. Відхилення пояснюється можливостями вживання однієї частини мови в значенні іншої: багато, чимало, безліч, сила, сила-силенна, маса, тьма, тьма-тьмуща, хмара. У випадку коли слово багатозначне, то кожне його окреме значення входить у різні синонімічні ряди: тихий, неголосний, приглушений (спів, гомін); тихий, повільний, неквапливий (течія, їзда); тихий, безтурботний, спокійний (життя, радість). Синонімічні слова групуються в синонімічний ряд навколо стрижневого слова, або домінанти. Стрижневе слово є носієм основного значення, спільного для всього синонімічного ряду, стилістично нейтральне, найуживаніше й у словниках синонімів ставиться першим.

Статья в тему:  Какой синоним к слову ребята

С инонимический ряд – это группа слов (синонимов), объединенных общим основным значением. Синонимичные ряды объединяют слова с предельно близкой семантикой, принадлежащих к одной части речи. Отклонение объясняется возможностями употребления одной части речи в значении другой. Синонимичные слова группируются в синонимический ряд вокруг стержневого слова или доминанты. Стержневое слово является носителем основного значения, общего для всего синонимического ряда, стилистически нейтральное.

Синоніми. Види синонімів. Приклади синонімів

В розділі “Лексика сучасної української мови” традиційно вивчається така група лексики, як синоніми. Спочатку розглянемо основні поняття цієї теми, а потім перейдемо до різновидів синонімів. Всі теореичні відомості підкріплені власноруч дібраними прикладами. Тож почнемо з відповіді на запитання: що таке синоніми?

Синоніми (від грец. synonymos – однойменний) – слова, що співвідносяться з тим самим поняттям, мають одне загальне значення, але різняться відтінками лексичного значення, стилістичним забарвленням, сполучуваністю з іншими словами.

Синоніми, приклади: текти, пливти, плинути, бігти, линути, протікати, бурлити, дзюрчати, мчати, падати.

Синонімія – 1) повний або частковий збіг значень двох чи кількох слів; 2) подібність слів, морфем, фразеологічних зворотів, синтаксичних конструкцій за значенням при відмінності їхньої звукової форми.

Синоніміка – 1) сукупність синонімів певної мови; 2) розділ лексикології, що вивчає синоніми.

Синоніми за своїм спільним основним значенням об’єднуються в синонімічний ряд. Отже, синонімічний ряд утворює систему відтінків одного значення. У синонімічному ряді виділяється головне (стрижневе, опорне) слово – домінанта. Домінанта – носій основного значення, спільного для всього синонімічного ряду, стилістично нейтральне слово, найуживаніше. В словниках синонімів домінанта стоїть на першому місці: дружний злагоджений, одностайний; дружній братерський, приятельський, приязний, товариський, дружелюбний.

Статья в тему:  Что такое честолюбие синонимы

За різними принципами класифікації синоніми поділяються на кілька різновидів:

1) абсолютні, або повні, – неповні (останніх у мові переважна більшість);

2) семантичні – стилістичні – семантико-стилістичні;

3) загальномовні – контекстуальні.

Перша класифікація. Абсолютні синоніми – слова, тотожні щодо свого лексичного значення й емоційно-експресивного забарвлення: вік, століття, сторіччя; безмежний, безкрайній, нескінченний; тільки, лише.

Шляхи їх виникнення:

1) унаслідок взаємодії літературної мови та діалектів: рідина – течиво – плин; привласнювати – собічити; післязавтра – позавтру;

2) унаслідок словотворчих процесів: буденний – будній; намовник – підмовник; панівний – пануючий;

3) як результат співіснування запозиченої та успадкованої лексики: аматор – любитель; тотожний – рівнозначний; привілейованість – винятковість.

У межах неповних синонімів залежно від відмінностей між ними в значенні та вживанні виділяються семантичні, стилістичні та семантико-стилістичні синоніми.

Друга класифікація. Семантичні (ідеографічні) синоніми відрізняються відтінками значення: виголошувати, проголошувати, промовляти, ораторствувати, зачитувати.

Стилістичні синоніми характеризуються закріпленістю за певним стилем та відрізняються емоційно-експресивним забарвленням: повідомити (нейтр.) – возвістити (книжн.) – доповісти, поставити до відома (ділов.); сліпий (нейтр.) – сліпорожденний (заст., книжн.).

Семантико-стилістичні синоніми відрізняються як семантичними відтінками, так і стилістичним забарвленням: товстіти (нейтр.), повніти, поправлятися, округлюватися, пухнути, розбухати (розм.).

Третя класифікація. Загальномовні синоніми – слова, синонімічні зв’язки яких не залежать від контексту. Синоніми, приклади: вислів, вираз, зворот, фраза; публікувати, друкувати, видавати, випускати; тьмяний, бляклий, блідий; потай, таємно, назирці.

Статья в тему:  Какой антоним у слова известный

Контекстуальні синоніми – слова, що вступають у синонімічні стосунки лише в певному контексті: надмір (нейтр.) – повінь (поет.), повноводдя (поет.), натовп (розм.). Надмір сил у кожнім русі, Кров жива в ударі кожнім (М. Рильський); …В погляді його була повінь гніву (О. Довженко); Повноводдя почуттів; Личко від натовпу почуттів та від сліз горіло (Панас Мирний).

Четверта класифікація. Залежно від функціонування на різних мовних рівнях розрізняють:

Лексичні синоніми – подібні чи тотожні за значенням слова: синява, синь, синизна, голубінь, голубизна, блакить, лазур; обмежений, недалекий, вузькоглядний, примітивний, вузьколобий, убогодухий.

Морфологічні синоніми – це варіанти форм слів на позначення того самого поняття: референтові – референту, знавцеві – знавцю; в щоденному – в щоденнім, на нинішньому – на нинішнім; одної – однієї, на семи – на сімох; читає – чита (розм.), говорить – говоре (розм.).

Синтаксичні синоніми – різні синтаксичні конструкції, вживані для вираження тієї самої думки: зважати на обставини – враховувати обставини – рахуватися з обставинами; розумітися на політиці, розумітися в політиці – розбиратися в політиці – знатися на політиці.

Словотвірна синонімія – наявність префіксально-суфіксальних утворень, наділених різними семантико-стилістичними відтінками: викривляти, перекривляти, скривлювати; доповідати – доповісти; бистрінь – бистрина; високий, височенний, височезний.

Фразеологічні синоніми – варіанти фразеологічних одиниць на позначення того самого поняття: брати ноги на плечі – брати ноги в руки – кивати п’ятами – змотати вудки – дати волю ногам – дати ногам знати; байдики бити – ловити гав – ганяти ворон – давати горобцям дулі.

Статья в тему:  Какие синонимы к слову сладкий

Фонетичні синоніми – різні форми того самого слова, що з’являються внаслідок чергування голосних і приголосних, наявності чи відсутності приставних приголосних або голосних: упорядник – впорядник, учорашній – вчорашній, убачати – вбачати, унаслідок – внаслідок; імовірність – ймовірність, ітися – йтися.

Зв’язок синоніміки з багатозначністю. Багатозначні слова вступають у синонімічні зв’язки в одному чи кількох, але не в усіх значеннях. Таким чином, багатозначне слово може перебувати у складі кількох синонімічних рядів. Звернемося до прикладів.

1) Турбота (неспокійні думки про забезпечення, здійснення чогось) – клопіт, напр.: обсіли турботи, повна голова клопоту;

турбота (дбання про чиїсь потреби) – піклування, опікування, увага, напр.: турбота про батьків, оточити увагою.

2) Справа (якесь коло обов’язків кого-небудь, окреме завдання) –

робота, діло (розм.), напр.: господарські справи, роботи під зав’язку;

справа (питання, або ряд питань, що вимагають розв’язання) – проблема, напр.: влаштувати справи, вирішити проблеми;

справа (документи, які стосуються певної людини, певної події) – досьє, напр.: розгорнути справу, досьє.

Насамкінець підсумуємо інформацію, яку ми отримали на запитання: що таке синоніми? Це слова, які позначають одне й те ж поняття, проте чимось відррізняються – значенням, стилістикою чи особливостями сполучуваності.

Класифікація синонімів в українській мові. Стилістичні та семантичні синоніми. Вживання синонімів

Показником багатого словникового складу мови є наявність великої кількості синонімів. Це поняття відноситься до науки про словах і словниковому складі мови — лексикології. В статті мова піде про синоніми як мовне явище, і буде розглянута класифікація синонімів в українській мові.

Статья в тему:  Какой синоним к слову вредный

Походження і значення поняття

Слово «синонім» має грецьке походження. Так називають слова, зазвичай належать до однієї частини мови, що збігаються або близькі у своїх значеннях. Наприклад: бегемот — гіпопотам, закінчувати — фінішувати, дивитися — бачити. В синоніми закріплені більш тонкі відтінки значень слів, уточнення ознак і відношення до предмету з боку мовця, наприклад: любити — любити — захоплюватися.

Класифікація

Класифікація синонімів має три підстави:

 • За ступенем схожості значень.
 • По функціональності.
 • За структурою.

  Кожен тип має свої характеристики й особливості вживання. Вони будуть розібрані нижче.

  Класифікація синонімів за схожість

  Виділяють два типи синонімів:

  • повні (також абсолютні, точні, дублети);
  • неповні (часткові).

  Абсолютні синоніми — слова, значення яких повністю збігається. Це явище у мові вкрай рідкісне і частіше носить тимчасовий характер. Згодом значення модифікуються і вже перестають бути абсолютно синонімічними.

  Приклади абсолютних синонімів у російській:

  • правопис — орфографія;
  • азбука — алфавіт;
  • вартувати — стерегти;
  • лінгвістика — мовознавство.

  Незважаючи на гадану взаємозамінність, ці синоніми мають різну сполучуваність з іншими словами. Наприклад, можна сказати «когнітивна лінгвістика», а от термін «когнітивний мовознавство» в мові не використовується.

  Що стосується часткових синонімів, то вони мають схожі значення, злегка відрізняються відтінками і вживанням в мові. Приклади часткових синонімів:

  • сказати — говорити — вимовляти;
  • хвороба — недуга;
  • холод, мороз — холоднеча;
  • спека, спека;
  • важкий — важкий;
  • зародок — ембріон;
  • лікар — доктор.
  Статья в тему:  То что доктор прописал синоним

  Різниця у значенні проявляється зазвичай у вживанні синонімів. Можна сказати «зародок людини» і «ембріон людини». Але не можна сказати «ембріон квітки». Слово «важкий» може відноситися не тільки до складності виконання, але і до маси, на відміну від слова «важкий»: можна сказати «важкий камінь», але ніяк не «важкий камінь». Є вираз «зубний лікар», але «зубного лікаря» немає. А під словом «холод» далеко не завжди мається на увазі мінусова температура.

  Синоніми по функціональності

  Ця класифікація синонімів включає три типи:

 • Семантичні.
 • Стилістичні.
 • Семантико-стилістичні.

  Перший тип називається також ідеографічними синонімами. Семантичні синоніми розрізняються нюансами значення. Зазвичай вони розкривають різні сторони предмета. Стилістична забарвлення їх нейтральна. Здебільшого такі синоніми використовуються в мові для більш точної передачі відносини і вираження думки. Приклади семантичних синонімів:

  • сміливий — хоробрий — відважний;
  • страх — жах;
  • молодий — юний;
  • обдарований, талановитий;
  • гарний — чудовий.

  Стилістичні синоніми мають різну стилістичну забарвлення. Синонімічні групи виділяються на підставі протиставлення стилістично нейтрального слова стилістично забарвленого. Тому вживання їх обумовлено конкретною мовленнєвою ситуацією і стилем мовлення. Часто в цих випадках синоніми є діалектними чи архаїчними одиницями. Можна навести такі приклади стилістичних синонімів:

  • храбрый — хоробрий;
  • юнак — отрок;
  • очі — очі — баньки;
  • любовний — амурний;
  • спати — відпочивати — спати;
  • особа — фізіономія.
  Статья в тему:  Как переводится слово омоним на английском

  У наведених прикладах перше слово завжди є нейтральним, на відміну від інших. Очевидно, що слово «спати», що має розмовний стилістичний відтінок, недоречно використовувати в тексті, наприклад, наукової тематики. Також недоречно використання архаїзмів в розмовній мові або діалектизмів у діловому спілкуванні.

  Серед семантичних синонімів поширене явище эвфемизации. Евфемізми — слова, що використовуються для пом’якшення неприємних або непристойних слів. Наприклад:

  • туалет — вбиральня — санвузол — дамська кімната;
  • померти — відійти — почити — преставиться.

  Семантико-стилістичні синоніми найчастіше зустрічаються в лексиці. Цей тип об’єднує слова, що відрізняються і нюансами значення, і стилістичній забарвленням, наприклад, синонимичный ряд: є — їсти — лопати — жерти. Процес поглинання їжі, позначений словами «їсти» і «жерти», буде виглядати абсолютно по-різному.

  Класифікація за структурою

  За структурою синоніми поділяються на:

  • разнокоренные (наприклад, семантичний — смисловий, дійсний — реальний, лікарня — госпіталь);
  • однокореневі (фарбувати — фарбувати, дарувати — задаровувати, любов — закоханість).

  Контекстуальні синоніми

  Окремою групою класифікації синонімів можна виділити контекстуальні. Вони сприймаються як синоніми лише в певному контексті. У звичайній мові такі слова в синонімічний ряд шикуються і можуть взагалі мати мало спільного.

  На сотні верст, на сотні миль, на сотні кілометрів лежала сіль, шуміла ковила, чорніла гай кедрів.

  Очевидно, що виділені слова хоч і позначають відстань, але не є синонімами в повному сенсі слова. Але в умовах контексту їх значення стають синонімічні.

  Статья в тему:  Какой синоним к слову ребята

  Він своє відгуляв, отскрипел, відтягнув, отбоярил, отмыкался, знітився, отмаячил.

  Однорідні сказуемые у цьому прикладі також є контекстуальними синонімами.

  Джерела синонімів у мові

  Існує два способи появи у мові синонімів:

  • Запозичення з інших мов: вільний — вакантний, китаєзнавець — синолог, рослинність — флора.
  • Словотвір: вовчиця — волчиха, дарувати — подарувати — передарувати — задарувати, червоний — прекрасний — красивий.

  Функції синонімів у мовленні

  Синоніми відіграють важливу роль у будь-якій мові. Уживання синонімів робить мовлення багатшим, виразніше, насиченішим, допомагає уникнути тавтології (повторів спільнокореневих слів).

  У зв’язку з цим можна виділити дві основні функції синонімів:

  • семантична — уточнення відтінків значення слів у висловленні, заміщення слів;
  • стилістична — надання мовлення стилістичної забарвленості, виразності.

  Особливу важливість знання синонімічних рядів і вживання синонімів має для людей, чия професійна діяльність пов’язана з мовами, літературою, журналістикою. Будь-який текст буде виглядати багатшим і яскравішим, якщо автор вміє користуватися можливостями синонімів. Досить уявити діалог в художньому творі, де для передачі прямої мови використовувалося б тільки слово «сказав». Мова пропонує набагато більше варіантів: відповів, зауважив, погодився, підтримав, заперечив, промовив, промовив і т. д.

  Словники синонімів, існують для різних мов, допомагають авторам розширити словниковий запас.

  Можна зробити висновок, що синонімія — багатство будь-якої мови, показник його розвиненості і можливостей. Класифікація російською мовою виділяє повні і неповні, одне — і разнокоренные, семантичні, стилістичні і семантико-стилістичні синоніми.

 • Ссылка на основную публикацию
  Статьи c упоминанием слов:
  Adblock
  detector